Hierbij nodigen wij de leden van Zwem- en Waterpolovereniging Oude Veer uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op: woensdagavond 13 april 2016, aanvang 20.15 uur, in de kantine van “Den Krieck”, Ceresplein 2, Breezand.

Het jaarverslag van 2015 kan hier gelezen worden: Jaarverslag Zwem- en Waterpolovereniging Oude Veer 2015
Oudere jaarverslagen vind u: hier.
Agenda
 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen notulen algemene vergadering 15 april 2015.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Toekomstvisie
 5. Bestuursverkiezing
 6. Dit jaar geen aftredende bestuursleden. (Kandidaten kunnen tot één week voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend)
 7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
 8. Goedkeuring jaarrekening 2015 en begroting 2016/2017.
 9. Goedkeuring contributie per 1 oktober 2016.
 10. Goedkeuring jaarverslagen van:
  1. Dagelijks Bestuur
  2. Elementair
  3. Wedstrijdzwemmen
  4. Triatlon
  5. Open Water Zwemmen
  6. Synchroonzwemmen
  7. Zwemmend Redden
  8. Recreatiezwemmen
  9. Jeugdcommissie
  10. Fitness
  11. Kantine
  12. Nieuwsbrief
  13. Website
 11. Uitreiking “Oude Veer Trofee 2015”.
 12. Uitreiking 25 jaar lid.
 13. Rondvraag en sluiting.

Namens algemeen bestuur
Zwem- en waterpolovereniging Oude Veer

Ineke Sandbrink,
Algemeen secretaris.