Dinsdag 2 mei was de raadsvergadering waarin het verzoek van de HOZE (Hollands Kroon Overleg Zwembad Exploitatie) groep behandeld werd. 
Het volgende is, in korte bewoording, unaniem aangenomen:
– De HOZE groep heeft tot eind oktober 2017 de tijd om een gedegen inspectie naar technische installaties en toekomstige onderhoudskosten te laten doen.
– De HOZE groep kan onderzoek laten doen en advies inwinnen voor een gezamenlijk organisatieplan.
Besluitvorming zal dan in dec. 2017 plaats kunnen vinden. We gaan dus verder onze plannen uitwerken met een gedegen onderbouwing vanuit een onafhankelijke partij. Wordt vervolgd dus.

Op de raadsvergadering heeft onze Voorzitter Patrick Den Das namens de vereniging een pleidooi gehouden om zwembad Den Krieck open te houden.  De tekst kunt is hieronder te lezen:

Geachte leden van de Gemeenteraad, Burgemeester en Wethouders,

Mijn naam is Patrick den Das en ik vertegenwoordig Oude Veer als grootgebruiker van Den Krieck in Breezand.

Eind 2015 werd door de Gemeenteraad een voorstel aangenomen om de vier overdekte baden in onderling overleg te laten komen tot een gemeenschappelijke formule voor exploitatie. Dit overleg lijkt nu niet het gewenste resultaat op te leveren. Het voortbestaan van deze baden staat op het spel.

Sluiting van zwembaden resulteert in:

  • Minder kinderen die zwemonderwijs krijgen, dit levert direct risico op.
  • Minder lichaamsbeweging, dit treft de volksgezondheid in alle leeftijdscategorieën en geledingen en doorkruist het regeringsbeleid op dit vlak.
  • Minder gelegenheid tot sociale ontmoeting, dit leidt tot minder sociale cohesie, meer individualisering en zelfs vereenzaming.
  • Ontslag van medewerkers, de kosten daarvan worden door de gemeenschap gedragen.

Zwembaden zijn dus essentieel voor de leefbaarheid. De maatschappelijke waarde is groot.

Na kennisneming van de publicatie in de CTR Hollands Kroon van 26 april jongstleden is Oude Veer als grootgebruiker van Den Krieck ernstig bezorgd over de situatie die nu is ontstaan rondom het voortbestaan van ons zwembad.

Naast de voornoemde effecten in algemene zin zal sluiting van Den Krieck ook het verdwijnen van Oude Veer betekenen, laat daar geen misverstand over bestaan! Oude Veer houdt zich al 60 jaar bezig met het aanbieden van aantrekkelijke zwemactiviteiten, professioneel begeleide zwemsport en uitstekend zwemonderwijs.

Op dit laatste punt hebben we dit jaar de hoogst mogelijk certificering behaald voor ons Zwem-ABC lesaanbod. Kortom, Oude Veer is een begrip in de Noordkop.

Een grote groep vrijwilligers vormt de ruggengraat die ons in staat stelt dit vol te houden. Met daarnaast meer dan 200 leden en ieder jaar ongeveer 250 kinderen die voor hun diploma gaan, zijn we dus geen partij die zich als een mak schaap naar de slachtbank zal laten leiden.

Net zoals vóór het tot stand komen van het HOZE overleg kiezen wij ook nu weer voor het creëren van een betere toekomst door het zoeken naar vernieuwing en verduurzaming. Wij zien namelijk wel degelijk toekomstmogelijkheden voor ons bad in de vorm van een grondig herzien exploitatiemodel waarin Oude Veer met de Stichting Den Krieck en overige gebruikers samen optrekken.

Daarvoor zal nodig zijn dat we gebaande paden verlaten, relevantie voor de regio vergroten en afhankelijkheid verminderen.

Wij als Oude Veer zijn daar klaar voor en weten ons gesteund door een grote achterban in de regio. Wij zullen die achterban in de nabije toekomst actief gaan benaderen. Niet om ze te vertellen dat je in Breezand moet kunnen zwemmen, maar om te laten zien welke kansen er liggen voor de regio en ze te vragen om hun hulp bij het benutten van deze kansen.

Tenslotte wil ik u nogmaals wijzen op het belang van kwalitatief goed en eenvoudig bereikbaar zwemonderwijs aan alle kinderen. We leven in een tijd waar de belofte van betaalbaarheid door schaalvergroting niet wordt waargemaakt en steeds meer voorzieningen in dorpen verdwijnen. Het zou de gemeente sieren het zwemonderwijs in Breezand en omstreken tot in lengte van jaren te blijven ondersteunen. Aan het meeleesexemplaar van mijn verhaal zit een vrijkaartje voor ons bad geniet. Hiermee kunt u als raadsleden zelf, op een voor u geschikt moment, ervaren waar Oude Veer eigenlijk voor staat.

Bedankt voor uw aandacht!