De zwem­ba­den Den Krieck in Bree­zand, De Ven­ne (Hip­po­ly­tus­hoef), De Terp in Wie­rin­ger­werf en De Wirg (Win­kel) zijn voor­lo­pig ge­red.

De ge­meen­te­raad van Hol­lands Kroon heeft gis­ter­avond zo­als ver­wacht in­ge­stemd met het voor­stel om de ba­den nog vijf­tien jaar open te hou­den en deze lang­za­mer­hand te ver­zelf­stan­di­gen. Wel dient de zo­ge­he­ten Hoze-groep (Hol­lands Kroon Over­leg Zwem­bad Ex­ploi­ta­tie), het sa­men­wer­kings­ver­band tus­sen de vier bin­nen­ba­den, voor een sta­bie­le ex­ploi­ta­tie en vol­doen­de vrij­wil­li­gers te zor­gen.

Bin­nen de raad is er ver­trou­wen dat dit gaat luk­ken. ,,Dit voor­stel is een groei­mo­del”, laat El­bert Vol­kers na­mens de PvdA we­ten, ,,om in over­leg met de Hoze-groep de zwem­ba­den open te hou­den.’’

,,Het gaat om meer dan zwem­ba­den al­leen”, zegt frac­tie­voor­zit­ter Lies­beth Vlietstra van D66. ,,Het gaat ook om ge­meen­schaps­zin. Het is niet al­leen een fi­nan­ciële af­we­ging maar het gaat ook om een stuk­je ziel in de dor­pen. Zelf­stan­dig­heid is het doel zo­dat de dor­pen zelf op ter­mijn hun bad open kun­nen hou­den.’’

Ook de VVD steunt het plan. ,,Wel is het be­lang­rijk dat de ex­ploi­ta­tie en het aan­tal vrij­wil­li­gers rond komt”, vindt Ada de Haan. Het CDA on­der­schrijft dat punt, en stelt dat de over­dracht ook voor het per­so­neel goed ge­re­geld moe­ten wor­den, bij­voor­beeld door hen on­der te bren­gen in een de­ta­che­ren­de stich­ting.

Vol­gens de Chris­tenU­nie is het plan ‘Toe­komst Zwem­ba­den’ dit keer met een uit­roep­te­ken ge­schre­ven in plaats van met een vraag­te­ken. Frac­tie­voor­zit­ter Johan Paul de Groot pleit voor een ‘war­me over­dracht’ van de ba­den door de ge­meen­te.

(gelezen in Noord Hollands dagblad)

Mike Deutekom