20161109_210800
Het nieuwe bestuur van links af: Emiel van Tongerlo, Patrick den Das, Cor Zwaag en Louis Bakker

Op 1 januari 2017 start ‘Triathlon- en zwemclub ‘Oude Veer’. Deze vereniging komt voort uit Zwem- en waterpolovereniging ‘Oude Veer’, die met de afdelingen wedstrijdzwemmen, waterpolo, open water zwemmen en kantine blijft bestaan. Dit is besloten bij de oprichtingsvergadering, die woensdag 9 november j.l. in de kantine van zwembad Den Krieck werd gehouden.

Het nieuwe bestuur bestaat uit: Patrick den Das (voorzitter), Louis Bakker (secretaris), Emiel van Tongerlo (penningmeester) en Cor Zwaag (PR en media). De volgende afdelingen vallen onder de nieuwe vereniging: triathlon, zwemmend redden, elementair en recreatie.

De reden voor splitsing van beide verenigingen: ‘Het wordt steeds moeilijker rond te komen doordat  subsidies vanuit de gemeente naar verenigingen toe elk jaar minder worden. Deze factoren zorgen ervoor dat er een negatieve situatie op de balans kwam te staan.  Door het oprichten van een nieuwe vereniging verschuift dit naar de positieve kant’. Benadrukt wordt dat beide verenigingen samen zullen optrekken waarbij de uitdaging zal zijn ‘de neuzen dezelfde kant op te houden’ in het belang van alle leden.

logo_oude_veer
Het nieuwe logo

De oprichtingsakte met daarin de statuten zal op 21 november door het bestuur bij de notaris worden ondertekend. Het uittreksel van de statuten zal aan de commissies worden doorgestuurd. Het Huishoudelijk reglement  zal niet veel af wijken van dat van Zwem- en Waterpolovereniging ‘Oude Veer ‘en zal voor 1 januari 2017 gecommuniceerd worden.

Opzeggen en aanmelden nieuwe vereniging

Aan alle leden die voor overgang naar de nieuwe vereniging in aanmerking komen zal een email worden verstuurd met daarin twee bijlagen:

  • Een relatief eenvoudig formuliertje waarmee het lidmaatschap van Zwem- en Waterpolovereniging Oude Veer wordt opgezegd;
  • Een wat uitgebreider formulier waarin ook is opgenomen de gebruikelijke incassomachtiging voor de contributie inning.

Hoe deze formulieren in te vullen en te versturen zal in de begeleidende email worden uitgelegd.

Algemene ledenvergadering

De precieze datum hiervoor kan nog niet worden vastgesteld, maar ligt halverwege april 2018. Dit lijkt ver weg, maar komt doordat de vereniging pas in 2017 formeel wordt opgericht en beide verenigingen gezamenlijk rond april van het volgende jaar hun verantwoording naar de leden afleggen. Wel dient de vorm van deze vergadering nauwkeurig gepland te worden, daar de leden van de respectievelijke verenigingen hun stemrecht correct moeten kunnen uitoefenen.