Algemeen Bestuur (AB)Alle bestuursleden der vereniging
Algemene Ledenvergadering (ALV)Tenminste jaarlijks bijeengeroepen vergadering voor alle leden van de vereniging, hoogste regelgevend orgaan.
Dagelijks bestuur(DB)        Voorzitter, secretaris en penningmeester
VerenigingenTriathlon- en Zwemclub Oude Veer (TZOV) en Zwem- en Waterpoloclub Oude Veer (ZWOV)

Taken van de voorzitter

 1. Is lid van het DB;
 2. Vertegenwoordigt de vereniging naar overheden, zusterorganisaties en overkoepelende organisaties;
 3. Draagt zorg dat AB en DB voldoende frequent vergaderen om de binnen de vereniging uit te voeren activiteiten optimaal te kunnen ondersteunen vanuit het bestuur;
 4. Stelt de agenda voor vergaderingen samen;
 5. Draagt zorg dat besluiten en actiepunten afdoende worden vastgelegd voorzien van namen van uitvoerenden en indien nodig deadlines.
 6. Is eerste aanspreekpunt bij conflicten binnen afdelingen,  met leden en met ouders/verzorgers;
 7. Draagt zorg voor het op peil houden commissiebesturen;
 8. Draag zorg dat het beleid van de vereniging t.a.v. ongewenst gedrag bij commissies en leden bekend is.

Taken van de secretaris

 1. Is lid van het DB;
 2. Nodigt de bestuursleden uit voor de bestuursvergaderingen en verspreidt daarvoor de agenda;
 3. Notuleert bij de bestuursvergaderingen waarbij tenminste de lijst van besluiten en de lijst van actiepunten worden bijgehouden.
 4. Onderhoudt contact met de aangesloten bond(en) wanneer en waar nodig;
 5. Onderhoudt contact met de commissies van de vereniging wanneer en waar nodig;
 6. Draagt zorg dat het beleid van de vereniging t.a.v. privacy bij commissies en leden bekend is en treedt op als meldpunt voor schendingen;
 7. Stelt formele documenten op t.b.v. interne en externe correspondentie, documentatie en verslaglegging.

Taken van de penningmeester

 1. Is lid van het DB;
 2. Beheert de financiële middelen van de vereniging;
 3. Draagt zorg voor de financiële verslaglegging;
 4. Draagt zorg voor het afhandelen van de financiële verplichtingen van de vereniging;
 5. Bewaakt het ledenbestand, de daarmee samenhangende inzet van de trainers en de daarbij behorende onkostenvergoeding aan de trainers;
 6. Stelt het bestuur in staat om d.m.v. financiële (jaar)stukken verantwoording te kunnen afleggen aan haar leden op de ALV of daarbuiten wanneer daartoe een formeel verzoek wordt ingediend.

Taken van de commissaris Communicatie en PR

 1. Is lid van het AB;
 2. Onderhoudt het PR- en communicatieplan van de vereniging;
 3. Onderhoudt een netwerk van noodzakelijke communicatiekanalen zoals kranten, websites, etc. waarmee de vereniging haar uitingen kan uitdragen;
 4. Beheert de IT- en communicatiemiddelen van de vereniging;
 5. Beheert de officiële social media accounts van de vereniging;
 6. Begeleidt de overige commissieleden bij het gebruik van de communicatiemiddelen en is daarbij niet verantwoordelijk voor de inhoud, maar voor de kwaliteit van de communicatie.

Algemene taken

 1. Het onderhouden van contact met de leden van de vereniging buiten de georganiseerde contactmiddelen (PR) om indien nodig;
 2. Het fungeren als aanspreekpunt voor leden die zaken onder de aandacht van het bestuur willen brengen;
 3. Het verspreiden van (aanvullende ) informatie wanneer daar vanuit de vereniging om wordt gevraagd;
 4. Actief stappen zetten op het gebied van “lief en leed” wanneer de situatie van één of meer leden van de vereniging daartoe aanleiding geeft. Dit altijd in samenspraak met één der leden van het DB;
 5. Het onderhouden van contact met de commissieleden indien nodig;
 6. Het assisteren bij door de verenging georganiseerde evenementen;
 7. Het assisteren van de voorzitter, secretaris en penningmeester bij hun taken;